Чайна Салчакonline

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Эштеринин даа сээндаа чаннарынар бергеле дир ле
Берге мен деп чаннап турарын ол бе? Канчаан найыралдажып алыр бис?
Кажан берге мен деп чаннап турдум?
Бодунна бил.
Таныжаар др же?
аноним
Чаа номерин окта жэ
Дашь ссылку в вк?
аноним
айтып бер дан оой аай
Чуу канчап тр сен эжикей?
Дээ ойнадм)) без обид без обсуждений
Чуу канчап тр сн эжим
Мени сонуургай берем чапаш
Кайя чорп трсн?
Хептеп ар дэрге черле хей хевирлигсна(
чайнаа. дек чараш сенаан. чажы дек узунаан )