Sailyk Ovurбыла 4 час. назад

ask me baby

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Бир оол биле агаарлап чордун аа дуун,мени коруп кааш ыядар даа
Танып каар сен кым бижээнин
)))))))))))))))))),танып кааптым уже
Бергенни
Чоор сен,сен ышкаш белен боор эвес ойай
Майк чуве шээй
Ммк ам сен чуу деп бодадын)))
Целовались когда-то и скем?
Харыылаар сен аа))!
Че сенээ 2 оол ынакшып калган бирээзи бай(кончуг дээн машиналыг ада-иези бар, акшазы хой, эртем билиг чок ,сен чуну кузээр сен кууседип бээр)оскези болза( бодуун ,ада иези чок, оскус оол , ортумак эртемниг ,сенээ сеткилинден ынак ).Айтырыг: кайызын шилип аар сен?? Албан харыылаар сн
Бодун оолду шилип аар мен, улустун ончу-хоренгизи Биле чурттаар эвес мен.шынчы болгаш ынак болзала деп бодаар мен
Кайда чууде чуу канчап?
Дээрде сылдыстар аразында ужуп чоруп турла мен
Алина шын ашактыг же аан
Харын кандыг кижи чоор,айтырам бодундан
Чуун бодап тур сен ам бо уеде
Анда бирээк человекти дээрге Самирни бе эй
Чуруктарын шуптузунда чуге мунгарап турар арыныг боор сн
Эйть шн божупкан сен бе
Чжа чоок эйть бузуреп каан чоруп тур сенде хехех
Каш харлыг силер Сайлык
Ты девственница
Ну что за глупый вопрос?
Конечно да
Кымны сактып тр сн
Унуп кирип турар сен бе даан черле
Дек хостуг чоргаар кылдыр кыштагылаар чордун иинь эйть
Ам ойай кортуннайнып кылаштаар эвес, шыдаар болгаш хостуг чоргаар кылдыр кылаштап чоруурум ол дур
Озуп каан дыр сен аа,кудумчуга акын эдерип халып турар бичии хаванчуукла турган тур дыр сен иинь, ола хээвер артып кал опей будуттунмас кылдыр артык акша дыр ол сенээ чуруктарында чараштыр сен оске уругларны коруп тур нян сен кирбиктерин хоо чаап алган ышкаш будуп алган кыштап турар .Кажандаа каяа даа Овурден мен деп чор Овур Тывада чоргаар чурт болдум иинь опей . Кижи чурттунга чоргаарланмайн каяа чоргаарланыыр .Каяадаа хостуг чоргаар чор опей .Бергелерге черле алыспа.Колла чуве Чурттун бодаа
Алина сээн эн эдержир эжин бе
Алина ашактыг кижи бе
Алина Кабаева таныштыг бе?
Ол автодортн оолду база ажыглааш октапкан черле биздец хыймага дээр уруг дыр аа
Пфф ол та чуу оол че автодордан хинчек ,мени коорунге оолдар ажыглаар уруг болдум бе, сээн хыйман га вообще дегбээн мен эйть
Кыдыынче2 ойай