Sailyk Ovurбыла 40 мин. назад

ask me baby

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Экии, Самирнин амгы таныжыннын адын Вика дээр билип ал херек апаар
Экии) чууге хереглээр мен неш аан,билипдаа алгаш чоорик мен.Ам Самир деп биживе аа бээр
Дыка кончуургаар хевирлиг чордунар иинь шуут Алина биле,ийе чараш чордунар ынчалзадаа дыка чараш мен деп чорбас боорик, тихо мирно кылдыр чоруп турунарам
Шынны херек ындыг эвес чедиинь,бис кымгадаа чараш бис деп чорбаан бис.Таптыг билип ал, иди гуляй дальше
Улус эн баскыратыр хэрлиг чордун инь сен
Ол кижин биле хэвер силер бе?
Дадайым та чуу кижи чуве кижилерле хой огой
Практикада силер бе ужеле
Кады-торээниннер каш
Сайлык Романовна бооп кээр силер дедаан
Овур чурттуг бооргала депле б
Кымны сонуургаар дыр сен
Я бы тебе приходил по утрам кричал:
,,Сайлык выходи я тебе шоколадку принёс "
Какие шоколадки тебе нравится?
Дыка хоранныг кылдыр харыылаар дыр сен аа каржы дыр ийе
Бир оол биле агаарлап чордун аа дуун,мени коруп кааш ыядар даа
Танып каар сен кым бижээнин
Бергенни
Чоор сен,сен ышкаш белен боор эвес ойай
Майк чуве шээй
Целовались когда-то и скем?
Харыылаар сен аа))!
Че сенээ 2 оол ынакшып калган бирээзи бай(кончуг дээн машиналыг ада-иези бар, акшазы хой, эртем билиг чок ,сен чуну кузээр сен кууседип бээр)оскези болза( бодуун ,ада иези чок, оскус оол , ортумак эртемниг ,сенээ сеткилинден ынак ).Айтырыг: кайызын шилип аар сен?? Албан харыылаар сн
Бодун оолду шилип аар мен, улустун ончу-хоренгизи Биле чурттаар эвес мен.шынчы болгаш ынак болзала деп бодаар мен
Кайда чууде чуу канчап?
Дээрде сылдыстар аразында ужуп чоруп турла мен
Алина шын ашактыг же аан
Харын кандыг кижи чоор,айтырам бодундан
Чуун бодап тур сен ам бо уеде
Анда бирээк человекти дээрге Самирни бе эй
Чуруктарын шуптузунда чуге мунгарап турар арыныг боор сн
Эйть шн божупкан сен бе
Чжа чоок эйть бузуреп каан чоруп тур сенде хехех