Ваш вопрос
анонимно
Экии Самирни ынча дыка сактып бодап чорба даан . Эрги таныжы-биле чугаалажы берген улусдыр .Самир сээн биле эрги таныжынга хорадаащ чугаалажып турган деп бодап тур мен . Оон орнунга ол улуска аас-кежиктен кузеп кал эй .
Экии,шагдала аас-кежикти кузеп каан)