Ваш вопрос
анонимно
Студентилей бергеш чурум уреп тр сен б????
Ийе ,светофорну сагывайн эртип,дуне удувайн движтеп улицага дуккуртуннуп, башкыларнын мельин чип чоруп турла мен


Сгде чогум уулгетпейн тур мен аяар оожум деп билип аарынгала эс чове