Ваш вопрос
анонимно
Ол автодортн оолду база ажыглааш октапкан черле биздец хыймага дээр уруг дыр аа
Пфф ол та чуу оол че автодордан хинчек ,мени коорунге оолдар ажыглаар уруг болдум бе, сээн хыйман га вообще дегбээн мен эйть
Кыдыынче2 ойай