Ваш вопрос
анонимно
Херел скучаю сильно (( чуге ынчалдывыс аан(( ынак хевээр артып калдым эжим( экини кузээр мн сенээ) мен оода баажында кирип турар мее бе (((( баажында аюша бар лаян(