Ваш вопрос
анонимно
хинчектиин иле бо уругларнын сенээ ынакшааш бергедеп трар ус чеве аан,кижи кайгаар клдр бижиир аан
аноним
Амгы уеде кым биле таныжып тур сен?)