Айлуна Соянбыла 19 час. назад

,,)*

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Улуска кордутпейне чоруур сен аа
Ында бирээкейне ынак сен бе?
Йоопанай аюна канчап ындг болур кижи сен таандала чуге мени ажыр идиптин
Ойт Аюна эвес др мен оскээр бижип тур боор сен
Мындыг ыры бар эвес ик бе лапочка чаражым чаптанчыг сылдызым сен сактыыр др силер бе
Дыка чараш диин сен лапочка
Олу берем стерва
Олу бер дээрге олуп турар кижи эвес динь мен
Коор хоннум чогул сени,олуп калыр болзунза амыраар мен эшпи,оон олжи мении апаар
Коргончуунну бодап чоруур бодалыннын,олжи дээрге кымны деп турарынол?
Сеткилимге тааржы бердин иин чуге чуге чуге чуге ынчалдын?
Йоо тандаа канчап ындыг боор силер аан)))Айлуна корбээн устар меге состер эжип чоруп турбанар.Кежик дээш чуге Айлунаже шупту кадалып турар силер?Ботарынын херээ шээй ол дээрге ол ийи кижинин аразында аан. Таанда чудек ындыг болбанар уруглар.
Чудек чуведир номчуурга безин
Оода кызыларыг, самагалтай, хайыракан дээш ангылавазадаан, позорсуун.
аноним
Просто интересно,ахаххахха
Как относишься Кызыл-Арыгским девчонкам?
аноним
Просто
Хайыраканда эштерин эргим бе азы Кызыл-Арыг азы Самагалтай?
Чангыс ответ
аноним
Угжок сен
Ам кажандадаа кырышпас бис,буурлуг болдм!(билир ян сн кым бижип трон)
Уе шагнын бергези тыр черле утуптар бооруну бузурээр мен идегээр мен утуп корем оолдар тонген эвес чурталган мурнунда чангысла кижидээш дин хомудап мунгарааны даа чуу боор оон орнунга школан эки доозуп ааш эки кижээ дужа берини кузээр кижи тур мен кандыг бир бергелерге таваржы берзинзе кыдыындан карактап каар мен нчангаш чугле дилээм ол утуп корем
Утуптары ындыг белен эвес деп чугааладым чоп,ажырбас школамны доозуп алыр кижи диин мен ынча дыка сагыш чоовава,утуур утпазымны уе коргузе бээр лейн.
аноним
Сениле сактып бодап чоруур деп бодаан сен?Айлуна дег чараш уруг сени шагдала утупкан диин,сендег чумоо оолду
аноним
Чайлыпкаан сен бе (анон) кижи айлунаа утпаан хевээр кижидир чараш мен дээшле ынак кижизин утуптар болур чуве бе?
аноним
Албан чайыынга чедер болду бе?анаа чугаалапсынза чуузу канчап баар чувел?
Чурекейден унместедин
Мындаа шын ыглай бээринге кээргей бердим эшка,билип тур нян сен кым бижип турарын,ханы кылдыр ынакшыпкаан деп билдим,омашка оон мурнунда ыглап чораанынны даа корбейн чораан мен,чоор сен черле утуптар кижи динь сен,ур уелер болгаштын!мы всегда рядом с тобой)
Оске улустун бижээн чуухоозун черле хереке алба,сени адааргаштын бижип турарлары олдур,ында дыка чоок кылдыр алба ол улустарны.
Эжин домейле чедип кээр ынча дыка мунгарава оннун!