Оргаадай Монгуш была 16 час. назад

Айтырче

55 ответов 30 подп. 2 нрав.

Оргаадай Монгушбыла 16 час. назад

Айтырче

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кайхире чоруп тр силер
Чок, херек боорга айтырып тр мн)
Таныжып трр улус слр бе, кудерек биле
ДЖОКЕРЛЕРНИ САКТЫП ДЫР СЕН БЕ? АИИИИИ
Таа мен ангы айтырг салырым ол диин)))
Кудеректи таныыр слр бе?)
Ийе,таныыр мен.чеже айтырар силер)
ООН оске таныштг сен бе кымга ынаан билбес
Эй сени коорге дыка кончуургак сен аан волейбоолдаар мен дээш ындг сен бе ощээ моон чиде бер
Кончуургак даа эвес мен,соора билип тур боор силер)волейболдап даа биобес кижи мен,ойнавас даа апарган.
Ынак мен (отбилир сн)
Чоок анаа акым боорга айтырып тр мн
Слернин биле таныжа Берген ол бе дер бодай бердим
Омашка кудеректин таныжы хорайдай бээр нн деп бодап то мн))
Ну тогда простите)
Бижижир др слр б?)
Чуузу боор слр?)
Чуузу-даа эвес-дир мен)анаа таныыр)
Кудерек дээр кижи таныыр сн бе?)
Кымнарны тытырып турдулар?
Сонуургак болба)та кымнарнарны тытырып турзун.боттары билир нян)
Устуу хурээде кымнарче коруп ордунар азы кымнар коруп турду тытырып-даа турдунар чоп кымнарны тытырып турду эштерин?
Таа ында тытырпла турар ус чордучорду)
Бисчеле коруп ордун бе?
Шору ойнаардаа апагн чорлун илэ
Танжн Барбе?
Мен бойнбе?
Км бле таныжып тр сн я