Дамырак Эрендей была 13 час. назад

137 ответов 6 подп. 3 нрав.

Дамырак Эрендейбыла 13 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кандыг коргончуг чараш кижи сен
Дыка чаптанчыг сен аан чараш кыс сени мындаа встречага кордум
Вы идиоты она нашла другого парня .дугар это он сам ей пишет сучки вы задолбали она не любит его . Сколько раз вам об этом писать вы совсем если бы вам такое писали я я не позволю вам ее оскорблять это вы виноваты в вас не достаток я дамырак очень сильно люблю так что отвалите э́
Сен дег херээженни олуруп каатса дугарны будап кагдын сен хережен тывага кээринге чарбайтып каар болдиин мен сени билип ал
Дээп турар аппардынар эй оше шын дээп тур слер)лс бижиптинер коруптер др кандаай аян кирип де турар ус слер экран артында оруп алган мен чеже картап чолаар кижи мен дугарны мен канчаар кижи мен деп мен ол кижи биле танышпань турар кидир мен дэар оше дээп тур слер тывага чедеээш арын арын чолажыптар бис
Дек чапанчыг сенаан дамырак олурер чаптанчыг аан
Ха хаа дугарга мегетирип алдын бе ол чуруктарда салып турар уруга ынак кидиин ойай сени аар деп аан сен дег чудек эшпини ол таныжып турар уруу сени бодаарга чараш чорду)ыглап бергедеп турап деди чоп сени олдур ам оолдар соонда халыырга
Экидир экидир) дэар аппардынар слер дугар дугар деп ынак кижизи биле чоруп турар нен бодунун выборы дыр мен канчаптар мен чараш диин ийе чараш мен черле чудек кидир мен авам канчалдыр чаяап каан нчалдыр чурттап чор мен бодумну ндг чудек болганымга хомудавас мен)оолдар соондан кажан даа чуртталгамда халывасн мен оон орнунга оолдар соондан халыыр орнунга эртен Дан бажында халып ап турганы дээре боор ивам советую
Мен дугар биле ошкажып турдум чу дээр сен
Чу деп чу дээр боор байыр чедирип тур мен)ынчангаш менче дугарнын дугайында чангыс даа сос биживенер мен слернин дугарынарны канчаар кижи мен ней анаа мен чока таныжып чорунар мен слерге шаптыктавань турар мен анаа ла бодум умда чоруп тур мен
Чаражынны дамырак
Четтирдим)чом чараш даа эвес кидиин мен
Дугар деп ле турар кандаай эшпилер слер мээн эжим дугарны канчаар жл аан слернин бабник дугарынарны лер ле суруп маннап турар ус чордунар мээн эжим оолдар соондан даа халывас киже оон даа артык оолга дужа бээр мээн эжим нчангаш ол дугар деп бабник оглунар биле боттарынар аранарда дайылдажынар мээн эжим биле оше бижишпень даа турар ус че
Чоор сен эш нчап турар няан ажырбас диин всему своё время
Чуге мунгарап тур сен дамырак мунгарава шуптуже мурнунда сен дег чараш кыстын шупту чези будунгер бооор диин ажырбас
Ёпон чуу кончуг берге кижи сн дамыракче алгырып ла турар,бижиир болза личкаже биживит ойай,бергедеп ле трар
Дугарны каап корем дамырак чу адам берге кижи сен анаа же чолаарга чоп билбес сен эшпи чарбак нахуй шорун брлдиин тывага кээринге оолдарга заказтадып каар мен
Ууу ан)майтанманар чудек чедир!нчап ла корунерем олуртуп каатынар менээ эки боор
Сука чуу деп трар сн дамырак меен др тывага меен билле чуртар кидр ава ачавыс база билирубин чдр
Дыка чараш слер аан дамырак мындаа сени первактар встречазынга кордум
Чараш даа эвес кижи мен)четтирдим
Кончуг сыыртаныр сенаа дамырак
Дугар биле эптежип алдынар бе
До скольки лет ты хочешь жить?
Фигура чайыу чорду дамырак
Дек бичии сеткилдиг чордуна ой
Номер скинь чараш кыс
Дугар биле чуге танышпань бардынар?дугарга ынак сен бе
Дугарны биживенер деп чоладым чоп дугар дээрге мээн чум даа эвес др
Тренировкалаар дээрге тренировкалаар сээден сенаа ой
Роланда угбанны ашак киирипкен дээр чорду шын чеве?кижини таа тогбас аан)опеялыг база боор деди мен олур деп тур мен ону дыннааш
Ха хаа солунун)бодундан айтырыптынар
Сенээ ынакшылым дек куштуг бооп тр даа тогбас сен аан дамырак
Дек берге сенаан дамыраашка таныжып аал дээрге ортээн аартадып ла турар