Дамырак Эрендей была 22 ноября 2017 г. в 6:30

Дамырак Эрендейбыла 22 ноября 2017 г. в 6:30

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Личкан ажыдып корем че
Таныжаалам че Дамырак?
аноним
Ынакшылн тргн оол др мен
Сени сонуургап тр мен,личкан аждп алам
аноним
Личкан ажыдып ал даан
Таныжыннар бар бе Дамырак?
аноним
Таныжар бис бе?
аноним
Сени сонуургап тур мен,личкан ажыдып алам
Слернин дыртып турар резиннеринерни кайыын садып алдынар?айтып беринерем
Башкым берген диин!кезек када дилеп алдым
Чуге ындыг чараш чаптанчуг кыстын таныжы чок чувел аан?чурээн оорлаптар чоор бе
Шыдавас боор слер!таныштын менээ херээ чок диин
Залга сени кордум чайык сыыртаныр чордунаа!фигура суг ана ат челе чорду?ол сээн команданга ойнап турган оол др мен иин если чо!бижиир дээримге лс хаашкынныг чуведир
Таа харн мээн командамга хой оолдар турган чокпе
Таныжынар бар чуве чарашпай?дек чапанчыг слер аан?
Катырарын чаражын аа
Катышкак сээн карактарынче картап картап коруп орза,ойбакталган сыртылажынче ошкап чытап оруп орза чашыгбайым эргимим бурулуг болдум мени тедир хулээп алам
Дамырак,спасибо за счастливые вспоминания надеюсь что вспомнишь меня девочка моя
Я люблю тебя❤)☻
Чассыгбайым кажандаа сени утпас мен
Мээн угбамче чуу деп турар слер ыы шээ таваар даан слер
Анаа чуведиин бичии бижижиптэл
Наай)кым сен эгезинде айтып берже
Буруулуг болдум шупту че дээш буруулуг болдум (ам кээп минип келдим
Дыка сеткилдиг чордунараа
Чаражын атыг драа
Четтирдим)чогум чараш эвес диин мен
Сактып тур мен чассыгбайым((
Таныжынар бар бе?дуун чаа билчип алдывыс чоп.
Чок таныш чок мен)дуун чаа???каяа?
Мээн сарыынямче кара аастарын кадап чоруур улустун чугаалаан состери боттарынга ла барзынам.А мээн эргимим ол дээш мунгаравас,шыдаар кыс диин)Ынак мен чашыня,херек чок адааргаачал улустарны херекке албас сен шуве) Сактып тур мен
Утиии чассыг эжим)анаа анаа эжим оске ус состеринге бузуреве диин мен чоор сен соглеп турарлар няан кижинин арнынга чолавас кайгамчык устар чурттап чоруур боор чуведир)мен база ынак мен и скучаю эжим
Сени рак аарында аарый берген деди шын чеве?
Чуге волейболдаваадын дамырак чун канчап барды
Бижиирге чуге черныйлап кааптар сен аар
Бижижиксевейн турар болдум няан
Кандыг чараш катырар сен аан чарашпай?мындаа залга катырыптарынга тонуп турган чедиин