Ваш вопрос
анонимно
Aydash ol chuun ik!?
аноним
Парень
аноним
таныжы даа болгай-ла сэээн кандыг херээн чл анон.