Ваш вопрос
анонимно
Аделина дээр эжин чаптанчыг чорду аа,Хорагай дээр эжин арай хооремикей,тенек