Ae Roma была 22 июня 2018 г. в 13:29

спроси)

73 ответа 19 подп. 4 нрав.

Ae Romaбыла 22 июня 2018 г. в 13:29

спроси)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Личку открой пожалуйста ты меня знаешь несколько часов назад заявку отправлял! Соскап кааптынар че чуу адам майтаныыр слер олуп кал канчап кал деп туруп бээр чангыс аай арнынга чугалаар чедин слер анаа анонимность отур кончуурга турар др слер мандыраажынар моон коступ келди баштай боданып алгаш оон чугааланыр болза эки диин уруглар
Привет Кайда сен? Чуудур? личкан ажыдып аар сен бе)
таныштыг сен бе
Открой лс плз кым трмен билир сен;))
Ажык чедиин.. бодун мени удалитьтеп кааптын
таныжып аалам чуге ЧСдап кааптын?(
Бодундан бичии оолдар биле таныжарынга ыянчыг эвесдир бе эй шлюха нах бодун хире оол тыпаан сен бе фу фу блья ыянчыынны
Чалгааранчыынны....бодум чуртталгам бодум билгей мен
Амгы уеде таныжын бар бе?)
Танышты чоор чел чаш кижи оа
Сээн ыянчыынны 3шкрланын 9тары биле бижижип турган кыс кижи ыятпас др сее бе улус сени чугаалыжып турар деп
Дангына эжин биле дек чап чордунар иин шуут домей база чордунар кетинеринер милашки такая
Ындыгдр бис бе) четтирдивис)*
Дек чарбак диин сен эй чадай чадай кончуургап кылаштаар сен аан кончуургаарынга даа сени кым тоор чел хаха чиде берем пизда
Сен ышкаш кончуургап кылаштап чорбас диин мен хд. Дыка аамай утка чок челерин маңаа бижип орбайн мээң арнымга чугаалапсынза?)
Школада сонуургаар чаптаар оглун бар бе
Канчап ынчап баар болдунар миляна още мунгаргай историялар кийорда уаха алгышыптынар дедан ооо сеткилдиг уруг ла чорду эдерши бер кардап
Харын бичии алгыжыпкаш анаа-ла апардывыс....бистер кая олчаан эдеришпейн баар деп бис :)
Кончуургап халып турбаже азы шаан ол сен бе элдеп
Кончуургавас даа кижи мен.. кандыг кончуг менээ хоннун чок бооп турар сен? Чуун канчаптым?
аноним
ахахах кончуурнаплаянXD)
аноним
Кончуургап сугдээр сн аан)таптыг корп алдаан сн
Алдан маадырдан аюш аан чолдак кижин
аноним
ахахах
ол кижиже бижип турбам эй чавак дээвалдын анаа уунда чоруптурхан
Ии сээн чайлып турарынны, боду бижип турар эвес кижи бе? Лс бижииринден коргуп турар сен бе пхахаха
Кончуургап чоруп турба шуве сука олбес читпес бизда сен
С не анонима напиши, разберемся
аноним
Бодун олупкал сучка)барбаннавайн лсзынче бижит