Дажы Саглайбыла 15 июня 2018 г. в 1:11

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
подпишись)
угаансыын,галочку сначала убери)
Поздравляю, чараш болдун ол усту тогба чооржл, Самантадан артык болдун, мне так кажется, сен удуптар трдн иин ол Туяа деп пасан эвес болза, ол уруг озалдап,таныштрглгазнутуп айтып трды жоп, дыка чараш,эргим болдн )
аноним
Чуу болган чл?
Чудээнни сынып кылаштап-ла турар мисске
ахахахах,оредип калзынза кылаштап,нда хоореп орбайн
Ууу блабла ууу блабла кымтрмны
таныжың бар бе?
таныжып аалам чап бооп тр сен
чок деп чоладым шээй аан,соксап корем)
Чайзат дээр эжин тенек бе азы томааныг бе?)))
Таныжып аалам чараш
Бижижип турар оол бар б
Харын каш чел пасык
Аахахах,пасык сгдээр,13 харлыг мен)
Таныжын бар бе хой