Дажы Саглайбыла 6 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Танжын бар чво
Чайзат дээр эжин тенек бе азы томааныг бе?)))
Экии!мен сенээ дыка дыка ынак мен.менээ ынак сен бе
Экии))че анчыыней,канчап ынак апардын аан, сгтаай)анонимнерге ынак эвес деп бил
Поздравляю, чараш болдун ол усту тогба чооржл, Самантадан артык болдун, мне так кажется, сен удуптар трдн иин ол Туяа деп пасан эвес болза, ол уруг озалдап,таныштрглгазнутуп айтып трды жоп, дыка чараш,эргим болдн )
Четтирдим))Саманта база эки-ле киришти) хдхд,ам канчаар сен удупкан-дыр,эрткен чуу эрте берген)пасиба,так приятно))))
Чудээнни сынып кылаштап-ла турар мисске
Сынып?????сен эвес,бодунга домейлеве xd,ндыг кончуг болзунза,коргускеш ооррдип каап тур
ой,да ладно чайлып чоруп турба дан сен аноним)улус канчааштаа кылаштап чораайла дорт ыяш ышкаш кылаштаар боор чуве дан бичии бажын биле бодандан аан,сен ындыг кончуг кылаштаар болзунза чуге киришпээдин инчеш?!
Аноним бооп аян кирип орар сен дан.
Ялаш сн
Четтирген, сгтаай,соорадап тур боор сен)
Бижиир чум бижип калдым:
Ынак эрчон бар бе
билипкаатым шкаш кым бижикенин,помнишь класста нда брекоой нчедеп халып трд чоп аан)
ХЗХЗХЗ,лс бижитем кым чел.