Вика Сатбыла 16 сентября 2017 г. в 5:27

Бред НЕ публикую

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чаваан боор мен ола дыр ла ам. Акын мээн биле чугалажп трар кидиин
Мээн акым Кижи Биле чолажр диин
Чарбак аамай
Оон оске бижиир чуве тыпаадын бе дебил? ХД ХД ХД ХД ХД
Попу накачай)
Айбас боор, может сам(а)? валяйка ты со своей попой хд хд хд
ынак мен АйХерелге ;)
Акын сурунмаа биле чоруп турар жорду аа чадаананын сииленмаазы эвес ик бе дан канчап тоопканол ол уругну
Да мне пофигу, те чо делать нечего? Обсуждать чью-то жизнь-это твоё хобби?
Привет, чд, к/х чорп тр сн Вика
Ооредилген хептерин сатырып алдын бе? Коцеляриян? Уже белен сме?
Ийе, сатырып алдым, тока концеляриям арты. Концеляриям 8 ая тона трда таваар сатраар нян, почти Белен, ам сээн?
Акларн дгйнда сенден айтрр кандай жалкий анон нар чл, лсче бидипсе
Ноо, ботарнче бижииринден ыядар нян
Адаанда коммент атрп каан анон таптг харн ояй, боду ля билгей, галочкан ап к бижипсинзе, чугле страница зы бар жи коммет атрп болрэзикпе оояй
аноним
А ты можешь быть немного грамотнее, читать не удобно)
Это не диктант, детка)
Айдаш кайда?


Хз, кадарарымга оъттавас боорга салптм)
аноним
Ты можешь немного повежливее отвечать людям)
А это уже не твоё дело
Кайы хоорайга студеньилээр сен?
Подпишись
Анон шээй слер, галочку уберите
Ол Ай-Херел ол Сурунмаа дээш бээр бижип турбанарам. Даже мне стало мазольно. Чаш кижиже уен даян чуулдер бижип турбанарам.
Чапанчыыны опей:(
Чмо сурунмаа
Вика акызы-биле тудуш кижи эвес, оон дугайында бээр бижээн ажыы чок боор он. Улус артынга чугааланыырга кайыын боор, надо уметь в лицо все высказывать. Аноним болуп крысасып орбас болза эки диин.
Аскы ла шылавас болза чуу даа деп турар ыйнаан, хереке алба опей пок сак улусту. Кудумчуга ээрген кээргенчиг бооп кээр ыт бурузунче, сагыш салып кээр болза, кижи ырак орук даа чедип ап шыдавайн баар. Бо чуртталгада база шак ла ындыг, ыт ышкаш ээрип кээр кижи бурузу биле чугаа тудар болза кижи бод
Шын сен угбай, таныпкааптым)))
13харлыг опей база таныштыг боор чве
Каш даа харлыг кижи таныжым, ынакшып боор эс чеве
Сенче артк сос чолааргала дек Берге йордун аа
Кымгадаа базындрбас сен бе эй
Между нами тает лёд
И пусть теперь нас никто не найдёт
Кандг2 соц.сетьте бар сен ниим