Вика Сатбыла 11 час. назад

Бред НЕ публикую

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Тывадан дер билир чединь
Чиктиин ояяй. Билир кижи чүге айтырып турар кижи сенешь?
Кооргеле ыр дынапла чорур диин сен ле оодала школаже кээрде безин наушниктенип ааш кээр сен аан
Ам канчаар сен, шыдаш. Я тот человек, который не может жить без музыки:-)
Вкда ырларын аяныг чорду опей
Подпишись детка)) я уже
Чечь мелеп тр боорснаа
Ии че, та бүзүре, та бүзүреве меңээ изигдаа эвес, соок даа эвес)
Че таандадаан ындыг каняп соок чинге боор сен
Оо, таныжын ады кым дээр
Эмм.. если билип алыксаар болзуңарза пиште в ЛС
аноним
Чайыын аан. Таныжын адн айтрар дээр личканче за бжиир жээ
Чайлыыр жең кайда йел? Биживес болзуңза биживе. Меңээ изигда, соокдаа эс
аноним
Чайлыр че ховуда эщэ
Ховуда чең маа биживедаан
Кордаан бодун вопростар биживезинге безин вопростар кымдаа салбань турар
Аамай деп чеңни аан. Бодунга канчаар салр боор жол. Сен бодуңга салыр боош дыка эки билир хээрлиг сен аа.
Сээн чайык деп чонну (анон) Кортук эвес билип ал. Херек апаар болза мээн биле чугаалажыр апаар!
Сээң хинчектенип бижип трарыңны аан. Мээң чуртталгамче бодуңнуң чуртталгаңның минуталарын чарып, мени сайгарып, мээң чуртталгамче киржип турарың дээш улуу-биле четтирдим)
Вика че чарбайнп трба даан эй сен, кортук чешээй сен амаа
Ну и враги у тебя. Сени адааргап трары ол др, чоор сен оларны тогба ты же умная девочка, сээ бодаарга Вика приличгая девочка, аажф чаны чаптанчыг, бичиилерси уруг шээй сенээ бодаарга даан аноним харя
Ооо, дайын ышкаш бооп тур мында ,солунун.
Ынакшып-даа турар :) бактажып база.
Ай-Херелдин таныжынын адын кым дээр?
уйгужу шуга)
Вика акызы-биле тудуш кижи эвес, оон дугайында бээр бижээн ажыы чок боор он. Улус артынга чугааланыырга кайыын боор, надо уметь в лицо все высказывать. Аноним болуп крысасып орбас болза эки диин.
Аскы ла шылавас болза чуу даа деп турар ыйнаан, хереке алба опей пок сак улусту. Кудумчуга ээрген кээргенчиг бооп кээр ыт бурузунче, сагыш салып кээр болза, кижи ырак орук даа чедип ап шыдавайн баар. Бо чуртталгада база шак ла ындыг, ыт ышкаш ээрип кээр кижи бурузу биле чугаа тудар болза кижи бод
Каш харлг сен
Идите вы аноны!) Вика тока моя!
Сердце мне отдай о Викааа
Таныжын бар же оо пасаан
Оо нуң ортузу ойбакедин) пасаан деп таваарла даан
Көөрге тихоня ам эдержерге өще бомба чордн аа
Акын таныштыг апарганы ол бе кым дээр уругул коор дыр