Кат_чыгаш была 14 ноября 2017 г. в 4:55

⛄❤

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Хаптеп тейнбе общага турдунда
Ырынар унупкээн деп трар чорду аа
Дузааргак сеткилинер унелээр мен
Привет ты очень милая и добрая побольше бы таких людей как ты
Бодуун сеткилин, аржаан суу дег арыг сагыш-сеткилин, кымнарга даа домейлешпес аажы-чанын ам бо хунге дээр унелеп чор мен чаптанчыгбай, таныжаал деп чадапкаан даа болзумза манаар мен сени
Кээ ктчыгаш таныжып аалам че
Таныжып алам бо кандыг кончуг Берге сен
Чуу кадам берге уруг сен найыралдажып алзывыса?
Экии, силернин биле найырал тудуп билчип аап болур бе?
Т-О.С.А картап дээдир эглип келбес
0938дерге ол чужл
Катчыгаштын номерин кым билр айтып бээр силер бе?
Таныыр сен бе одаа ла 0938дергэ
Сен билбейн чораан др сен чэ пурулуг полдум
Привет, а у вас есть парень?)
Эмин этир кергээчел болбам, кергээчел боорунга улус сени бастый бээр
Курсчуларын аразында хундуткелдиг чордун, сен ышкаш турган болзумза
Чудр че пасан кайы хре ооренип тр сен че Дунмая акын др мен Танып тр сен бе
Ажырбас чоруп тр мен акый,ийе танып кааптым А**р сен бе?
Просто ынакшып калдым аа сенее катчыгаш,канчап сен Биле таныжып аап болур ирги!!!
Карактарын чартык айга домей чорду чараш
Шупту чугле таныжаар деп каан чдр аа