Ваш вопрос
анонимно
Белек Соян биле чуге чарлы бердинер аан( дыка чараш парочка силер чоп(чаавам чордун.Белек ам арай уругларга будалып чоруп берген дыр арай(
Уругларга будалып турар лаян #немоипроблемы#немоязабота.