Айза Ондар была 4 февраля 2018 г. в 9:30

бред не публикую

135 ответов 9 подп. 4 нрав.

Айза Ондарбыла 4 февраля 2018 г. в 9:30

бред не публикую

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Что было твоей последней ошибкой?
Каким одним словом ты можешь охарактеризовать сегодняшний день?
эй бизда айдаш сее ынак
Двиштерин чаптанчыг чодур
ты чё с сат шолбаном мутишь?
кто тбе так сказл (а)
Чудуур эжим
Чоок тадайм кажан сээн эжин апардм
Кезээде эки болуп чор
Мн сни хундулээр дыр мен
Чаа слер база)) ам чге аноним аан?
Сактый бердим эргимим чуге дутбайн бардн дааан эжим
Ол кымызы ? Канчп эргимин апрдм кайы номрже долгп трдн
Ынак мен от:а
Таныжынар бар бе
Чуге ынчадринг ол чаптаашка
Билбедим иинь таптг биживидм
Мээн чурээм арты ыр больше тур сен иин чаптанчыг уруг
Мм)) ажрбс оске кыска дужа бээр силер)
аноним
Чугетынча дээрин ол
Чап дээр чап сен аа йоомайоо
Сн чугэ ол эжинни тогбастай бердин ей
Кайы кижини эй ..в итоге эй эвс тр мен эй ..кайы эгеки биле соолгу у жуун бижвдм
Сеткилин дендии чараш тыр аа
лс че бижииринден ядар мен я
чик чаагай чоруп тур же удуур дыр братан
мен база сени арай сонуургаар оол дыр мень ам канчаар чоруп турань че кыдыындын коорумге мени ошээ внимание чок дыр бодундала корем брат сээн сеткилин дыр
чаам ам км снан адын чуглзнза лс бижит
бичии кезек унме шуве каш сосчук салыптань
сен чуге ндыг кижи сен устар сеткили бодап чуртар бодун сеткилин амыдыралын база бодазынза \//
ндг да эвс кижн бодм бодпла трар жен амайн