Белек-Кыс Ооржак была 21 сентября 2017 г. в 14:08

http://vk.com/id336206777

46 ответов 10 подп. 0 нрав.

Белек-Кыс Ооржакбыла 21 сентября 2017 г. в 14:08

http://vk.com/id336206777

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
менде дедир сени эгидип алыр шанс бар бе азы чок бе?
таныжын адын кым дээр?
Таныжым чок)
Эрте таныжарга хей няян)
Орлан чуун чел?
Орлан дээр кижи танывас мен
Салчапкан боор силер)
хонган сен бе?
Личное, не должно быть публичным
Чырбак каткын чидирп алам сн эй
Дальше больше дыннап чоруп тур:)
Кажан чанар сен тыва
Экии чуу хире чоруп тур сен чараш кыс
Белек-Кыс ынак мен, чурээмейде чүгле сен сен)
Ооо, менээ ынак кижи база бар чеве???Чурекейинге чоруур няян мен:)
Кончуургаар чордун аа эй акыларлыг менде акыларын эвес болза кымдаа эвес тр сн чогум кордум долгаптарга дораан хонуп кээр чорду аа акыларын
Канчап бардын? Оожургап ал ойай! Кымдаа эвес деп чуу чугаалап турар сен? Шыдаар болгаш ынчап турар чедин!)
Оожум чоруп тур хаарн!
Кааш харлыг сен сени кордум бичиилерсиин атыг чорду аа кооргеле катырган чоруур сен аан
Бичии Кижи диин мен:)
Катырып чоруурга эки чедиин:)
Ынак мен :*
Менден чуге чоруй бардын:(
Сеткилимде артып калдын
Чугле сенээ ынак болуп артып каар мен
Боорга)
Артып кал,хаарн эки менээ ынак кижи бар боор
Оолдар чурээ биле ойнап чорааш чууге чедип алдын
Оода чурталганда чангыс картап шын ынакшаан сенбе ынакшыл деп чени билир сен бе соолунде бодун чурээн ынчан бергедээр ска
Оолдар чурээ биле ойнаваадым,шын ынакшываан мен:) мээн чурээм шээй бергедеп турар лейн чоор сен ону тогба:)
Оолдарнын чаражынга ынакшыыр сеткилинни билбейн бардым
Оолдар сонуургаарга даа тогбас эшпидр сен аа мээн дунмамнын чурээн аартып калдын
Чуу оолдар? Чуу эшпи чугаалап турар сен??
Билип турдаа ышкаш мен кым бижип каанын:)
Дынманнын буруузу дыр:)

Каржы болба
Чоор сен!) кандыг кончуг сагыш човап чоруурун ол:)
Чуге кара сагыштыг кижи сен
Чудек чордун чоп аан
Чараш мен деп тургн кижи менбе?
Оскээр бижип тур боор сен......
Мээн боор сен чугле сени чедип алыр мен уези кээрге
Шыдавас чен чугаалавадаан оннук!)
Не будь таким жестоким
Ынак чордун бе
Высокомерная,гордая,самовлюбленная,
Чанын берге,кара сагыштыг,бодун боданыыр,мугатынчак хээрлиг уруг чордун ындыг болба кыс кижи хей диин ындыг боорга
кто ваш парень? как его зовут?
сука мнда бай-дужут деп трар кижи бар шаак бээр биживит оскээр коор бис сука ийи ыыт аразнга соок октава шаак ызыр даа бол чавак сени анаа чавак че клп аар тр иин сен, мандр эвэс болзунза номерин атрп калам я, тилеп тр мен, та кая тр шаак сука сени коруп кааар болзунза шорун сука билдин бе я.
Ынак мен Белекмаа