Белек-Кыс Ооржак была 3 час. назад

http://vk.com/id336206777

56 ответов 11 подп. 0 нрав.

Белек-Кыс Ооржакбыла 3 час. назад

http://vk.com/id336206777

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
ты ешё девственница?
Личное, не должно быть публичным!!!
Друзяьнда доржу давааны канчап таныыр сн?сээн чуруун салп алгн танжп трр снбе ?анон
Мени дыка коруп чоруп турар сен!! Сээ кандыг хамаан челдан
Таптыг чедаа биживс чордун лэ бижиирге?)
Уен Даян Чен удалийтеп корем
мен база сенээ ынак мен
Менээ ынак сн бэ?)
Кии таныжар бис бе?)
менде дедир сени эгидип алыр шанс бар бе азы чок бе?
таныжын адын кым дээр?
Таныжым чок)
Эрте таныжарга хей няян)
Орлан чуун чел?
Орлан дээр кижи танывас мен
Салчапкан боор силер)
хонган сен бе?
Личное, не должно быть публичным
Чырбак каткын чидирп алам сн эй
Дальше больше дыннап чоруп тур:)
Кажан чанар сен тыва
Экии чуу хире чоруп тур сен чараш кыс
Белек-Кыс ынак мен, чурээмейде чүгле сен сен)
Ооо, менээ ынак кижи база бар чеве???Чурекейинге чоруур няян мен:)
Кончуургаар чордун аа эй акыларлыг менде акыларын эвес болза кымдаа эвес тр сн чогум кордум долгаптарга дораан хонуп кээр чорду аа акыларын
Канчап бардын? Оожургап ал ойай! Кымдаа эвес деп чуу чугаалап турар сен? Шыдаар болгаш ынчап турар чедин!)
Оожум чоруп тур хаарн!
Кааш харлыг сен сени кордум бичиилерсиин атыг чорду аа кооргеле катырган чоруур сен аан
Бичии Кижи диин мен:)
Катырып чоруурга эки чедиин:)
Ынак мен :*
Менден чуге чоруй бардын:(
Сеткилимде артып калдын
Чугле сенээ ынак болуп артып каар мен
Боорга)
Артып кал,хаарн эки менээ ынак кижи бар боор
Оолдар чурээ биле ойнап чорааш чууге чедип алдын
Оода чурталганда чангыс картап шын ынакшаан сенбе ынакшыл деп чени билир сен бе соолунде бодун чурээн ынчан бергедээр ска
Оолдар чурээ биле ойнаваадым,шын ынакшываан мен:) мээн чурээм шээй бергедеп турар лейн чоор сен ону тогба:)
Оолдарнын чаражынга ынакшыыр сеткилинни билбейн бардым
Оолдар сонуургаарга даа тогбас эшпидр сен аа мээн дунмамнын чурээн аартып калдын
Чуу оолдар? Чуу эшпи чугаалап турар сен??
Билип турдаа ышкаш мен кым бижип каанын:)
Дынманнын буруузу дыр:)

Каржы болба
Чоор сен!) кандыг кончуг сагыш човап чоруурун ол:)