Аймуна Ооржак была 3 час. назад

5 ответов 8 подп. 11 нрав.

Аймуна Ооржакбыла 3 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кажан таныжтыг апаар сн?
Ында бир кижи эштиг серьёзный отношениелиг аппаарга.
Айдыссмаа Россина слернин чуунер чел?
Кандыг улусту эдержиир эжим дээр тыр сн?
Эн чоок бергелерни мээн бле улежип кээр кандыг даа болзмза мени хулээп чоруур уссту.
Ырак "азы харн чуу дээр жол"шоолуг эдеришпес торелдерин биле эдержир тр сн бе, азы чугле херек апаарга угбай, акый дээш чугаалажыр, тилениир тыр сн бе?
Чок эдеришпес тиленмес даа чордум.
Кайы хре ойнадынаар?