Чайзат Хангай была 14 час. назад

Дерзай

78 ответов 20 подп. 6 нрав.

Чайзат Хангайбыла 14 час. назад

Дерзай

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Мээн боор сен бе?
Саглай дээр эжин тенек бе азы томааныг бэ?)))
Болза-даа тенек бола каттырып чоруур)) сгтэ
Мелеведен таныжып турдун чоп, клазын оолдары нча дедиле
Мегечи оолдарга бузурээр сен ддаан ахахах))
Чуге Айранны кааптын?
Аахахахпх, каапкан? Ол кым чувел?
Дуун дек черликсиг чордунар аа Ариана ийилээ черге олуруп аар суг
Чуун бижип чадап тур сен, шыланчыг боорга ораалган эшоо, чангыс бис орган эвес бис, лс бижипсинзе
Модель боор болзунза ощээ тааржыпкаар-дыр сен
Экии, чаражынарны)))
чуурем арып тр сен дееш чуге ындыг болган сен аннн чаптанчыг чараш ыы
Б клазынарда уруглар кандыг чел?
Анаа-ла ж чараш чугаакыр, чоп айтырарыг ол?
Чуге киришпээдин мисске? Киришкен болзунза 1 дугаалап каар турдун иин, сээн клазындан киришкен уруглар арай ындыг чорду иин Саглай сынып санып таа канчааш кылаштап турар жел,Саманта чогум чугээр болду, келир чылын албан киржир сен корем албан болдиин❤
Чалгарааш, чжж чогин мен каяла 1 дугаарлаар, канчааш-даа кылаштаайла улус, коруп коор
Чпак аамай слераа,ол хире чараш кылаштаар болзунарза чуге кирживитбээдинер аан, шуут мени бактаарда бир дугаар место ийдир слер ийе,билип турар диин мен кым бижип турарын,хдхдхд,слер дээш киришбээн деп билнер,класс ады дудар дээш чедн
Улус кандыг артыктаар сен
Билип каатымна кым бижипкенин, бергезин сени артыктаан эвес
Дангынага ам базала Саглай-биле сен киржир силер бе?
Чок, кым-даа киришпес хевирлиг бистин класстан
Ам база-ла даа дээр,хдхдхд,кажан каттай киржип турган чивс Чайзат биле????
Экии, эн баштай сени 5 Класска коргеш дыка чивиин уруг деп бодап чораан мен, ахпахапх ошиблась)) мындаа сээн-биле чугаалажыпкан дыка чугаакыр чараш чаптанчыг сеткилдиг дузааргак чордун))ам-даа ындыг боорунну кузээр-дыр мен ))))
Ат сывын берем чупанын вкада?
Анна Ким, эндережн нтыг улус, лсче биживит
Чупа дээрге кым чол?
Честем кым иргаа?
Экии???дадерлаян
Клазын уругларынын аскы чарбак чордулэ эй
Шил артында орбайн арыннарывысчэ чоолапсынза эй
Ындыг икчоп бис ан эй,сугде
Ынакшылын кым чл?
аноним
Бижидим чоп нчан бир, харыылап бербедин чоп!
Караан адаанда достак чуулдерни берем чараш
эрикирии чурунруру каранчарап туругара