Orlanak Mongush была 3 час. назад

спроси-отвечу)

43 ответа 17 подп. 3 нрав.

Orlanak Mongushбыла 3 час. назад

спроси-отвечу)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Дек волейболдаар ик смедаан эжим
Эргим эжим эрзекпейим,
Энерелдиг беларузум.....
Лс бижитеп уен даян состер ундурп трбайн ойчен)беларузум сугларны кыдыы кыдыы ояй
Кады чурттаар эжим более?Орланак ынак мен
иии анонимчик класс)) лс че биживитдаан) харыылап бээр кидин)
Эргим эжим эрзекейим таныжаалы че 1чыл манаптым
Фантас состерин кыдыы2)танышпас мн)150чыл манавыт хд
Сээн эштерин чогум чараш чорду но сенден артык чорду иин чассыня сен чугле менээ чараш сен
Чассыня сугларын наарладып аар сме ахахаахаха
чараш, чараш эвезинде эвес чедиин)
Экии сээн шуут аажы-чанынга дыка таааржыыр дыр мен чараш кыс ынчан ол уругларын оюнунга корупкеш сонуургай бердим ынак тыр мен
Экии)ахахахахахахахах чараш кыс лаян хд)чуу уруглар оюну чол)ынак эвес апар хд
Номерин каяам чарашка
ынак мен эжим, ынчалза-даа сен ону билбес сен
бир эвес мен сенээ шуут шын ынак турган болзумза канчаар сен?
чойгана дээр сээн клащын турган б
4дугаарда, дек аамай чорду аа
эн эдержир подр ларын кым ол
Лс бижит оон шуптузун айтп бээрн хд
эн бир дугаар ынакшлн кым ирги? сени сонуургап тур мен=)
Кмдаа эвес)ахахахах ошээ каткыгадээр айтырыг тр
роналду сен бе я
эргимим чаражым чугле сенээ ынак мен
кажанда-даа куду корбе, шырайынга хулумзуруун коргузуп чор)
Дек волейболдаар чордун!)
Мээн болур сен бе))