Айкат Ховалыгбыл 8 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
ХрасиваяТобрая сугте мегелеп
усту потпишиктеринни ынанны а эй кончуургап ла
Привет) Ты очень красивая
Таныжып аалынарам чараш чордн чаптанчг
таныжыпла дээр
таныжыскавайн турмен, кымбиледаа
МунгакСеткилОтурбаЭргимУруг
ындг чараш чап кыс каяа ла танш чк боор амаа
че подпишись кадайка
Таныж коружунер бар бе. чараш силерни сонуургай бердим даа ышкаш
Оске чамдык айтырыгларга харыылавас, туран улуун
уендаян айтырыгларга харыылавасла кижимен чугле, турам улуг эвес:)
чурек аарып тр! канчаптар сн?
Унунер дка чапанчг чорду аа, ырлаар слер б?
Подписчиктеп ле турар сн аан хоокуй оол мээн чуреем холзепейн кор
Чуу хирее чаач чыл уткудунар?
Чудр канчап чоруп тр сен
прет, чуу канчп чорп тр сн, подпищиктеп алдн аан мни ощээ клдр аан
привет,анаа ынчап чоруп турар_ таа кым силер дедаан:)
олимпиадаларга бо ла картай мээн бле киржир чараш ургну ам на ла тып алдым. ам кажан ужражы бээр иги бис. хертек ай кат болган ик силр бе
ахах, тывалдынар бе:)
Хертек эвес, Ховалыг депкаан турдала аан айтырып турар:)
не надо тусоваться дура
а ты, не надо обсирать жизнь других, умничка:)
Экзамен ерин канчп чорп тр сн
Экии,Ай-Кат дыка ур уе иштинде эдержип келдивис аа ам-даа ур уе иштинде эдержииривис кузээр др мен,ынчалза-заа чанын болза-даа оскерлипкаанын аа билип каар боор сен мени
таныпкааптым дээрим:)
3 лее чаза алгрп 2 катырдар слер аан канчап ынчаар слер это не культурно чогм сн чугеер чордн, ол 2 сыртылаштг эштерин бле аан
ахах, а слабо сказать в лицо?
мы будем смеятся где угодно и как хотим:)
а это вам вообще не касается, не волнуйтесь
ырлап берееейн бээ дыннааар сн бэээ чаражыыым
Адынар айтррмга айтп перпеднер чоб оон домей тып алдм шээй ам кажан чаданче кээр слер амна таптг чолажптр бс аа