Айкат Ховалыгбыл 17 декабря 2017 г. в 3:51

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чудр канчап чоруп тр сен
прет, чуу канчп чорп тр сн, подпищиктеп алдн аан мни ощээ клдр аан
привет,анаа ынчап чоруп турар_ таа кым силер дедаан:)
Номерин берем связьтажып таал
олимпиадаларга бо ла картай мээн бле киржир чараш ургну ам на ла тып алдым. ам кажан ужражы бээр иги бис. хертек ай кат болган ик силр бе
ахах, тывалдынар бе:)
Хертек эвес, Ховалыг депкаан турдала аан айтырып турар:)
не надо тусоваться дура
а ты, не надо обсирать жизнь других, умничка:)
Экзамен ерин канчп чорп тр сн
Экии,Ай-Кат дыка ур уе иштинде эдержип келдивис аа ам-даа ур уе иштинде эдержииривис кузээр др мен,ынчалза-заа чанын болза-даа оскерлипкаанын аа билип каар боор сен мени
таныпкааптым дээрим:)
3 лее чаза алгрп 2 катырдар слер аан канчап ынчаар слер это не культурно чогм сн чугеер чордн, ол 2 сыртылаштг эштерин бле аан
ахах, а слабо сказать в лицо?
мы будем смеятся где угодно и как хотим:)
а это вам вообще не касается, не волнуйтесь
соолгу уелерде каржы апардн аа
ырлап берееейн бээ дыннааар сн бэээ чаражыыым
кетеен хевим самдар болду беееее? чуге мени тогбайн баардыын? эжим оорум бодуун болду бее? чуге мени тогбайн баардыын? ииииии чурек соп чор чугле сен дээш бергедр мээ бодап кор
оть, ам чурек черле согар боор ик чоп)) солунунарны аан:)
Адынар айтррмга айтп перпеднер чоб оон домей тып алдм шээй ам кажан чаданче кээр слер амна таптг чолажптр бс аа
дрынче киирбес кдир ан аа эй пздес даан
саннарын шеливитем хоой
фууу кодээсиинни шеливитем дээрге чудээн чел?
Сутхол оглундан изиг байр чараш кыска найралдажп билчп алзывса кандг игбе санарнар айтп берзнерзе кандг игбе
спасибо, но вот эти ваши вопросы меня вообще не интересуют, извините)
Ынак мн от ******
жасминге кандг кончг томей слер аан
чачьь, вообще домей эвес кижи шээй мен:)
ырактаа бол эжим утба кагба ынакшылыны мени бода
дка тенек чапанчг слер аан от чыргакы оглу
спасибо) чыргакы оглу дээрге та кым, чыргакыдан устардаа танывас))
Таныжынар бар бе
Таныжып аар болган др бис
таныжып аар болган дыр сен, мен шуут шыдавас мен)
чуу шлип алдн выборнда