Ваш вопрос
анонимно
Экии,Ай-Кат дыка ур уе иштинде эдержип келдивис аа ам-даа ур уе иштинде эдержииривис кузээр др мен,ынчалза-заа чанын болза-даа оскерлипкаанын аа билип каар боор сен мени
таныпкааптым дээрим:)