Ваш вопрос
анонимно
салдынар сн бее?)
аноним
мелээ даан арагалаар за ик сен чоп
аноним
чайлып трар эс хоть) шын ик чоп