Dino была 8 апреля 2018 г. в 2:15

Айтыр2

54 ответа 7 подп. 2 нрав.

Dinoбыла 8 апреля 2018 г. в 2:15

Айтыр2

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Айдаан деп кижи ады бижип турбаннар аа зайбал Диана биле мээн арамче киришпеннер домейле чарылбас ус диин бис нахуй ынчангаш наар кедээр чоруп туруннар
Айдаан чуу чуу деп ченер манаа биживеннер аа хой диана биле айдааннын аразынче киришпеннер ус адааргааш эки чууге даа чедип албас сениин автор оске оолдар эндерик дыр олар биле таныжып ал ой аай ынакшаан ус аразынче киришпес дыр аа
Ынак мен эй
Айдаан2 дпле танышпаже мнда за сонуургаар чедиин аамай
Блаблабла оон чуу дээр сн мирит? Адааргап чор сен бе ужее 1 чыл таныжып тур бис почти 2 чыл оон амдаа адаарга2 ам сонуургадаан ойай сени тонбас кидиин амаа
Салааларын таан узун диинле эй
Оо солунунле амаа меген че Апрель 1 эрткен чедиин амаа
Саша аан Хирбээ!....?
аноним
Ол оол таан чаптанчыгдиин сээдаа ынак чорган эс ик б маа
Ого оон чуу дээр сен амаа? Салчап тур сен б йа
Ынак мен канчаптарис?
Бир стрн ссылказн октатам эй
Эй
аноним
Чуге амаа Айдаанга чештинип калдын сукарзекмаа
Хошь Сее эс баажын силгип чоруур! АЙДААН АЙДААН АЙДААН амдаа адаар бе эй сучара?!
Чарбак!
Ам тогба ойай херек-даа ышкаш сен херек чокталып чоруп турба же ойечен!
Азартыг ырылар дыннаар хээрлиг сн мнче за октап берем яраш
Та ырылардаа билбес я сомневаюсь что ты сам(а) найдёшь;)
Кызылче кажн ооренп кээр сн мнда 1старн маннап трр жедиин ан скучаем(
Таа хан аа Кызылгадаа ооренмес боор мн маа суурга доозпаар нн 1заай мн за сактып тур мен мунгараванар;) А вы ждите меня мен чайгы каникулда чеде бээр мн;))
Чуу боор сн кайнаар дужаар дп боданп чорптр снче;)
Номерн каяам?
Таныжпаардр же ой
Ужан на секси чорду аа эй
Сээ адааргап чоруур уруглар бар хээрлигаа
Та2 бардаа болду нн знать не хочу!
Чарбаннава
Буть вежливым ты ж не разговариваешь с подругой или с другом ты ощет незнаешь меня так чтошь прежде чем писать подумай
К кому тебя тянет?
Какое твоё любимое время: прошлое, настоящее или будущее?
Ты боишься конца света?
Нее мне наобород будет лучше;) хаха
Какие люди тебя пугают?
Никакие хаха.Я не боюсь ни ка го хаха
Чарлыберген сме?
Твой парень трусливый гандон
Каньяп билдин ньеш ндг эс кидиин оо.Бодунга домейлеп тр сен дидаан хаха.Кажись он не такой как ты дорогой хаха ЛОЛ оч смешно
аноним
Улусту канчаар сн админ бодунга дка домецле нахрен таптг чорптр пассак чоом дизе билбес сн таныжын билбень чыткаш не кипишуй сн шкаш эс сарыым.Так чтошь вали от сюда*!!!!
Ынак мен эжим дыкадыкадыка ммма ам сен менээ ынак сме эжим?
Мнза ынак мен эжим дкадкадка:*
Белен серен оолдарга хептетирбес сн бергээшка.Оода мээн-биле таныжалм