Ваш вопрос
анонимно
Буруулуг мен эргим оннук
Буруум хулээп шыдаар сен бе
Оскелернин меге болган состеринге
Оодежогум кончуг болуп бузурептим

Анаа чораан актыг сени
Ааспырактар аксы дыннап
Эдержип кээн уевисти унелевейн
Эжим сени бак соглеп канчаарым ол

Соолунде кээп бодангаштын
Соглээн созум сактып бодап
Оннуум сенээ кайы хире аашкылыын
Окпе-баарым ажыш кыннып сагындым

База катап буруум миннийн
Буруум хулээп шыдаар с