Ваш вопрос
анонимно
Эть харыылавас кандаай сен ой ай ол уруг дугайында бижиирге? Ой ай кайгап ханмас мен сени шууут даааадэээрлаяен
Таа чуу уругну чайлып бижип каан сен