Ваш вопрос
анонимно
рабочаяда сосединде опеялыг деп билир сен бе? эндере ажы толдуг ол чок апарган эжин. улузунга чугаалап корем, опея торуттунген деп