Ваш вопрос
анонимно
кончуг кижи бооп хурежистер суг салып. эрзек пизда. ашактар салып алган. ашаа чок апара дораан ашаксыраан. хоокуйну сени кым тоор чувел. орлан деп арагачы ашак моге даа эвес шортек чолдак ашак. аянсыыр сен. мелегей пизда
Черим-чуртум авторитеттери шээй, уен барба сен, сээ коорде черим-чуртум га ынак диин мен, ижин аарыгларын манаа бижиирингедаа толк чок диин. Хурешпейндаа чоруур болза кончуг бир база силач деп билир логой сен, ындг аа!