Ваш вопрос
анонимно
Орланы аянныг чараш уруглар кайын тоор боор, сен ышкаш суур стайл биле кайгалмаа камиладан оске))
бодун сонуургап турар болгаш хинчектенип мени кедеп бижип турарын ол диин,хейде тогбаска аан