Ваш вопрос
анонимно
Калган оолдун кижизи бижип турар хевирлиг аа.Мен бодап орарымга та чузу таарышпаска каапкан азы та сурастап алган уруг бодун база боданмас боор аан кижилер.Номчуп оргаш каткым кээр аан