Ваш вопрос
анонимно
Иии че хей дыр сен ийе чуруктар ундуруп каап турда. Шала тошпер, чавызын аажок бооп тур ийин угбай. Ыядынчыг эвес дыр бе чоллак тонну узун кылдыр кедеринден.
Карантин де чалгаарааш селфилеп орар олладрла, ында багай чуу боор:) бодун чуу шоолуг бедик, узун деп сен, ам канчаар чавысдаа болгай ла мен чоор сен, тогба:))) черле ынчаар кедер тон чо, чолдак тон эвесдр, орталан, таарзынмас болза корбейн эттириптер чо. Улус ол-бо дээр бетинде бодун че база корнуп коор болза артык эвес боойнун!