Ваш вопрос
анонимно
Дээк чарбак оолдарнын бирээзи чордун аа эй! Таанда Тывам оглу ындыг болба моон сонаар! Сени коргешле нервым хайныыр Самике уени сагындырар!
Чуу самик деп сээденнеп тр сен?уругларга багай чуве даа кылып чорбаан кижи мен!!!Если имеешь ввиду Самагалтай то там не с одной девушкой не разговаривал.