Ваш вопрос
анонимно
Кирбиин каратыр будуп аап турдаан. Дыка тааржыыр чордур чоп)