Ваш вопрос
анонимно
Кайы школада сен дунмам
мен сээн дунман турган болзумза канчап билбес боор деп дунмазын кайы школада дунмазы ооренип турарын , ынчангаш дунмам дивезин дилээр дыр мен .