Ваш вопрос
анонимно
Экии чараш, овур хевирин, дур сынын кайгап корбээн куш дег чараш тыр, ам аажы чанын сагыш сеткилдег оожум топтуг, биче сеткилдиг болган болза тывавыстын кайгамчыктыг тоогузунге артып каар боор сен, чараш