Ваш вопрос
анонимно
Кончуг ооренир чырык баштыг кжи мен деп трар сн бе эй сенден эрткен душкен кжи чок
Кажан каяа мээң аксымдан ындыг состер унуп турду?
Личкаже биживидем эть