Ваш вопрос
анонимно
Сээн бодуннун аамайынны тыва дыл билбес апарганын ол дедаан
Сени бодаарга эки билир Тыва дылды,боданзынга айтырып турар айтырыынны