Ваш вопрос
анонимно
эй чараасыва ж чаражжжж)дээ ойнаарым олдур эштер сугде