Айнаара Монгушбыла 17 августа 2018 г. в 7:36

Гоу

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Бадыргы кайда кижел
Мен канчап билир кижимен аан бодундан айтырыптыңар
Таныжынаар бар иргибе?
Экии сени парка кордум таныжын биле чордун
Хаах таа кымны көраан албыстап турар сен!
Таныштыг даа шкаш мен
Ойлеп-ойлеп сагыжымга кирип кээрдырсен(
Сен ам таныштыг сенбе
Бадыргы снден оске таныш тып алганынга хоиудавас трсенбе :):):)
Чүүдеш хомудаардеп мен) таныштыг жеве?
Ам чуге бижишпейн турар услер?Бижишсинерзе
Таа,таныштыг нян таныштыг кижиле бижижиирге хей нян устуң ынакшылын чарып калза канчаар)
Бадыргыле бижижиир тырсенбе?хорадавас няян сен ол айтырыгга
Бо хонуктарда концерт коорсенбе?
Харн Сайзана Сюрюннуң биле Буян Сеткиллиң концердин көөр нян)
Таныжың чудээнаа ол авканда
Дадаайым таныжым чок мээн стрм эвес тр ол фейк стрщээй мээң чуруктарым салаан чайлып чорп турар((
Мээн эжим кымдан артык эштиг дээш чуудээрик ол ырыны
Шупту ол ырыны айтырып чорп турар йдраа лс бижит
Чуге ооллар тоовас сенаан
Номерин берем срочно
Срочно болза лс биживит маңаа айтып берип шыдавас мен
Таныжын барбе айнаара
Эн ынак дынаар ырын чуудеп
Чүге ынак мен,орай ынакшыл,утпа кагба,чопшээрежир сенбе,четтирдим эжим,хараадаар-даа сеткилим чок, карактарын....
Таныш чок боорга эки тырбе
таныжынар бар бе
Ии че бергесиин чеже картап айтырар слер таныжым чок
Сен дээм спутнике кордум )
Амыраантрсен байыр чедирип ормен
Чуге смс октаарга харлавас кисен
Бургандан айтырып көрдан Айнаара чүге смс октаарга харылавас кижичел деп
Эйть шнап таныжын чокчеве