Эртине-Мерген Долаан был 15 октября 2018 г. в 6:26

146 ответов 3 подп. 1 нрав.

Эртине-Мерген Долаанбыл 15 октября 2018 г. в 6:26

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Мн ндг мн даа девээдм канчаар сн деп тр шээй мн
Идеалын уруг таныжывалам дээр болза таныжын хаапкаш таныжаар сн бе?
Олчаан чуртай беринер дек тааржыыр слр иин❤❤❤
Ийелээ черле сыңмас улус дур бис аа сен азы мен чок боор ужурлуг кым дээш чүү дээжин сайгарып тур болгай сен канчаптаалы че
Катрпла чоруур хоглуун аажок аан
Ундурунер даан айтырыгларны
Интаграммга картап2 прямойлап турунарам аан
Представь, в реке тонут два человека один из них любит тебя, а другого человека любишь ты, кого ты спасешь, если спасти можно только одного?
Ол бир кыстын айтырыгларын ундуруп беринерем
Башкылар хунун кайы хире эртирдинер
Хорээн калбайтывааш кыштап турба шаак сен
Чуге страницан закрытый турду
Таптыг чоруп тур сен сээн биле бис ийи бо чырык ортемчейде сыңмань турар улус болгай бис
Ындыг улуг өртемчейде сыңмайн чор сен бе☺️
Чуу коончуг кижи даа ышкаш сынып чоруп тур сен я
Гитаралаар силер бе
Сээн дугайында дидир дидирлер хой др аа