Анита Донгакбыла 23 июня 2018 г. в 4:02

Давай дерзай:)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ней чидерем дээваар апардын иин 9 дооскаш чоруптр болзунза эки бооп тур чорптар лаян сн ндыг бе?
Мечтан XD пахпа жалкая ты XD.Просто адааргааш хейде-ле кижини бактап XDXD
зараза эс ик сн бдан?Киришпес чонче киришпейн корем чмо кижип ле маннап турр сн аан
Фу фу чаштай бер ней.Кижип кажып депле бичии таптыг айтырыгдан салып ооренип алам
Таныжын биле чарлы бердин бе?
Сенээ чуу дээш чоолаар жен анонимно эвес айтырывыт че баштай) XD
чугле мен ынак боор эвес мен шупту чуве взаимно боордржэ
Хей драм черле хептежип аар спе?
100% четпес чордун угаанын
ог-буле болур бис б
Пздц чараш кылдыр мээлээр бооптрейнXDXD
Кандг кончуг чараш сен
Дыннаар ырыларын аяныын личку открой
чуу дп даа турар улус бар др ааХDXDугааны ажылдап орр ус дрXDXDXDXD
Сиилен чо епт
Зачем тебе спроси если не отвечаешь на вопросы блэт?
ынак эвес хиренделе ынак мен деп мегелеп чорп турр чордун аа
Та2 анчыын бодум билгейле мен киришпе
гитаран берем Анита лсче бижитем
кымны сонуургаар др сн?
бодунну чинге дээр сн б азы мешпек б
волейболдаар др же ам база мындаа стадионга катай ойнап турган оолдар диин бис дка волейболдаар чордунар
мээн артымда чуудеп турр сн ой?арындан арынче чугалажып тар др же оя кортунайнып тур сн йована,мени анаа чуудеп-даа мегелеп алган аан нервага деп алдын мен чогум ол мячин теп бээринге оожум тек деп анаа чоолаан эс ик мен б хоодуп алган чорп тур сн?
Оть2чингистелип чорп турр сен.чугаалажыыр болза чугаалажыыр чедиин оа
ам борта чоп бижип тррын ол неш личкаже бижиптер чедиин ан
сээн чаражынны корген даа болзумза,сеткилиннин чаражын корбээн мен
мне больно видеть что ты с Аржааном,я все еще люблю его Сенээ канчап ынакшыпкаан чел аан?мээн сеткилимге черле таарышпасдыр олу берем ней
аноним
чуу сука нах таваар чорп тр шве эшпи боодн олу бер олуксеп трр болзнза ярбаннава сн вшээ
йууу чмоосууннуу лээ боодунну коргузуп тр сн иин,боодн шорун др сн
Брдун шорун калбаяш чыдыпкаан сен инчеш? Ындыг кижи ана чылганып орржень оа с катушек съехала толобайка? Бодун оле бээр болзунза эвнс бе? Кара состер бодундала оя чарбаннаан Анитага адааргааш олу бер деп суг чыдар сен ан ана бодун уунда чоруп тур коор болзувуса калбайтыр соктурарла уруг хээрлиг кижи-дыр сен тапочка
Лол сама себе вопросы задаёшь кээргениин кымдаа биживень тур бе
Хапхаха мен чуге анаа бодумга айтырыглар салып алгаш,бодумна ол айтырыгга харыылаар чувемен аан?Кончуг болзун дээшпе?чингистелбестре оа биживес болза биживес лен мне пофик понял(а)?