Анита Донгак была 22 сентября 2018 г. в 8:14

Давай дерзай:)

https://vk.com/id459333492

394 ответа 15 подп. 4 нрав.

Анита Донгакбыла 22 сентября 2018 г. в 8:14

Давай дерзай:)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чудр же?
аноним
Чуге харыылавас сеннишь??
Анчыынны ам сээн.
Студентилээрге кайы хире дир же? Чаптанчыг оолдар бардыр бе? Башкылары кандгдр?чмо б чайык бе?
Сургуул боорга дыка багай чорду,чапанчыг оолдар коор эвес мен,башкылары анаала чорду) чмо боорэвес аан оааXDXD
Сени коорге чапанчыг чордун аа деловойсупкаан кыштап турр чордун эле
Оожум чордун аа азы кайгал сн бе?
Дедир таныжып алганынар ол бе?
аноним
Айтырыг салыргадаа таптыг-даа харыылавас, азы ощээ ундурбес кандаай уруг сен?наа харыылап берзинзе ортээн аартадыпла турр сн хой???
Арагалап билир сен бе?
Кончуунну орайга дээр тояр кыс кижи
Хинчектиин аан,бодунну минип ал баштай,сээн база ындг уен кээр леян кежээ агаарлаар,хуннун тояп чоруур эвес аан кижи ,анаа ней бажыынга чыт ней кыс кижи.XDXD
Интернетдав кирбестээн клащыларн бле чоруптур сен бе?
Чуу кончуг кончуургак боор жел аан дээваар апардын иин устун таныштары биле куспакташкан турр аан корргеле
Бо анаа клащылар щээй аан оойавай,клащыларын-бле эдеришпес болгаш, хамык-чуул утказын билбем-дир сен)
Сени сонуургай бердим,дыка чаптанчыг чордун унун безин)
Кайда чорп тур сен че?суураандаа дынналбастап калды?
Ам билир апардын бе?дыннадын лаян
Кымле таныжп тур сен?Аржаан бе?
менден ырава деп ырынын аккордарн айтп берем?)
В ЛС напиши или лучше Тыва гитаристер деп группада бар оон коруп ал)
ДЫКА КОНЧУУРГАВА,БИЧИИ ЧО БООРГА-ЛА КАДАЛЫЫР СЕН ААН ААМАЙЫН АТТЫГ
Кымга ынак сен?Маман муман суг эвес аан ынакшыл таварыштыр аан
Сени бактаар хире эвес кидир мен иин чуге мени ынчаар бодап турр сн аан?Мен сээн дугайында левыйлар чугаалавас кидир мен,устар адааргааш чуудеп та турар аан менде ол хире сеткил чок бузуреп коем Анита
Та2 чуу-деп даа турунардаан харын,чогум анаа мээн кылбаан,менээ таарышпас чувелер чугаалаарга менээ дыка аашкылыг чуве-дир,таа сен2 кым билир жол,сени ындг деп билбээдим
Сыыртанып эгеледин б пробежкалап турр чордун?
аноним
Скелет апаар эвес сен б
Склет?XDXDпишь сен хахах бодуң скелет апардың халак
как завоевать твое доверие?
аноним
как у тебя лс закрыт