Ваш вопрос
анонимно
йобана ол айнаже чоп чышпыланайнып туруп бердин эшпи сенден артык кидир ол билдин бе?сээн танцылаанын фигуран кайы чок шей куруг жир эшпи нахуй айна сээ бодаарга кончуг кидир билдин бе
Иии анаа кас кас кас кас кас :D