Ваш вопрос
анонимно
Экии Солангы, дистанционно өөренирге кандыг дыр, сессияң кайы-хире дужаап чоруп тур сен??
Экии, бир талазы биле эки чуве чорду дистанционно ооренирге кылгаш тытыргаш октаптар, арай багай чувези эмин этир ковей онаалга берий бээр. Сессиямда зачеттар алып тур мен, ийи экзаменим 5 болган. Эртен ам база бир экзаменниг мен. Олла сессиям тонер. Мээн историяларым коруп турар кижи болзунарза, аата чугаалап бээр мен, сессиям хаапкаш)