Ваш вопрос
анонимно
кайда чоруп тур сен ам
Суурумда дп харыылап бердим шей