Солангы Нортуй-Оол была 13 час. назад

задавай-отвечу)

34 ответа 11 подп. 3 нрав.

Солангы Нортуй-Оолбыла 13 час. назад

задавай-отвечу)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
привет аныяк кижиде ашак кайда боор таныш бар боор
ашактыг болза доорт чугааланар даан бижип турбас мен ашактыг болза
Чалаарга ынавас ашактыг силер бе харын эки боданып корунерем чангыс катап чугаалажып корелем
Это лично и это вас не касается.
Дыштаныр хунне дир бохун ужуражып аалынарам кайы уе силерге эптигдир каш шакта болза экидир
Кызып корээлем чугаалажырын чопшээрежип турар шээй силер ам канчаптар дээрге
Чок,болбас деп шагда-ла бижидим. Билдинмес чуве-дир бе?
Ужуражыптаал хостуг болза
Сонуургалым силерде улуг бооп тур
Черле ужуражып коол чуу даа дээр болзунза шуптузун кууседир мен чараш чуну кузээр сен
Чок дивенер даан черле чугаалажып коолунерем болдунар болдунмас даа болза
Экии, ужуражып чугаалажып коор болзувуса эки эвес бе. Это личный вопрос дээрге чопшээрешкен бе?
Таныш-корүш кандыг ирги силерни шагдала сонуургаан диин мен ужуражып чугаалашса чуу деп бодаар дыр силер
чалаарга ынавас кижи ону чоп ажыдып алган удалитеп каавыт, фантас
Это не ваше дело,вообще-то здесь задают вопросы.
страницанарже бижиптертн бэ
ужуражып болбас дээргеле дир аа эй уруг
экии! ресторан биле кинонун кайызынче баар силер бодум бодуун оол мен или личканарже бижиптейн
Экии,кайызынче-даа барыксавайн тур мен.
силернин биле каяа ужуражып болурул чалап боор бе
страницанарже бижип болур бэ
чагаалажып чоруп турзувуса будуу билдирпейн
страницанарже бижиир болзумза кандыгыл силерни шагдала сонуургаан диин мен
таныжынар, азы ашаанар бар бе
бергезимээр дир сен чараш
бижип даа болбас бе чараш чурук хостуг б
экии чараш, найылдажып чугаалажып болур бе?
Таныжын бар бе?
Сени дем кордум чараш чуражын кедергей чорду
Кым-дыр мен?:)))
Силерни коруп турар эвес мен,кым силер?
Экии чаяан дээрге сээн чун чел