Солангы Нортуй-Оол была 28 августа 2019 г. в 4:05

задавай-отвечу)

47 ответов 12 подп. 3 нрав.

Солангы Нортуй-Оолбыла 28 августа 2019 г. в 4:05

задавай-отвечу)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Силерни бо хун хооайга кордум каяа турар силер ужуражыылынарам эрте берген даа бол торутунген хунунер демдеглеп чугаалажып орзувуса
личный вопрос деп орбайн харыылапса
Что поделать,это вам не касается.
ам чурттап орар кижин бар бе, азы часкаан силер бе?
Чурттап турган кижин кандыг боорга каапканын ол азы сени каапты бе
Билдингири биле шынын биживит
Больше на подобные вопросы отвечать не буду,поскольку это вас никак не касается!Все!
Бодун тоогун бижип корунерем каш кижи биле чуртап чеже кижи солуп чорааныны
Ол дээрге мээн чуртталгам-дыр,сенээ канчап-даа хамаарышпас дин,аноним.Ынчангаш соксап корем.
ам чуртап орар кижинер бар ?
Личное не должно быть публичным,вам тоже совет мой.
дужа берзивисе каннчаар билип алгай
чеже кижи биле чуртап каапканыр ол
Из-за чего вы расстались с тем парнем,что вы вместе жили?
таныжын та бар болзун эртен дыштаныр хун ужуражып аалынарам дилеп тур мен
привет аныяк кижиде ашак кайда боор таныш бар боор
ашактыг болза доорт чугааланар даан бижип турбас мен ашактыг болза
Чалаарга ынавас ашактыг силер бе харын эки боданып корунерем чангыс катап чугаалажып корелем
Это лично и это вас не касается.
Дыштаныр хунне дир бохун ужуражып аалынарам кайы уе силерге эптигдир каш шакта болза экидир
Кызып корээлем чугаалажырын чопшээрежип турар шээй силер ам канчаптар дээрге
Чок,болбас деп шагда-ла бижидим. Билдинмес чуве-дир бе?
Ужуражыптаал хостуг болза
Сонуургалым силерде улуг бооп тур
Черле ужуражып коол чуу даа дээр болзунза шуптузун кууседир мен чараш чуну кузээр сен
Чок дивенер даан черле чугаалажып коолунерем болдунар болдунмас даа болза
Экии, ужуражып чугаалажып коор болзувуса эки эвес бе. Это личный вопрос дээрге чопшээрешкен бе?
Таныш-корүш кандыг ирги силерни шагдала сонуургаан диин мен ужуражып чугаалашса чуу деп бодаар дыр силер
чалаарга ынавас кижи ону чоп ажыдып алган удалитеп каавыт, фантас
Это не ваше дело,вообще-то здесь задают вопросы.
страницанарже бижиптертн бэ
ужуражып болбас дээргеле дир аа эй уруг
экии! ресторан биле кинонун кайызынче баар силер бодум бодуун оол мен или личканарже бижиптейн
Экии,кайызынче-даа барыксавайн тур мен.
силернин биле каяа ужуражып болурул чалап боор бе