Алдын-Чаш Додукбыла 18 июня 2018 г. в 23:01

Спросите?

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Начын биле канчап турар сен? Разошлись?
Ты умеешь хранить секреты?
Сейчас твоё сердце принадлежит кому-то?
Ашакоойун биле канчап тур сен?
Дозурашка ынак хевээр сен бе, оглун коруп тур бе дузалажып тур бе
чок Дозурашка ынак эвес мен оглум ачазы оске Дозураш эвес
Крепкого здоровья Вам :-) от подружки
Спасибо большое имено от какой подружки
Оглунну часкаан остуруп турар сен бе?
Начын ашаан кайда чоруп турар чел?
Кончуг ынакшып чоруп турдуннар чоп
Ам араннарда чуу бооп турары ол опея тыптып кээрге дезипти бе? Начын
чайыын сээн кандыг херээн чел?деспээн даа че шеригделе же ам чуу нчеш
Ынак мен
Мен чугле Начынга ынак мен оон оске кымга-даа эвес
сээн хамык угбаларын шупту божуп тр шээй ам сен чуге Начынга божуп бербейн трар сн божуп алзынза опеялыг болускаар трган эс сн бе?
Божуур улус божуур нян чоор сен тогба мени чуу кончуг божудуксап трар сн ам-даа элек Диин мээн божуурум ам-даа чаш др мн
Начынны кажан Эрзин суурувусче экеер сен коруп коор др Эрзин кудээзин
Удавас чеде Бээр Боор коорунге анаа кижи ышкаш кижи Диин оойаай анаала
Дендии ынакшыва соолунде турээр сен
хоо слер туреп чор слер бе? мни кымга ынакшып трар деп бодап тр слер?
турегни ажып эртер бооп турар анон
Анду шын сен клаш:-)
отчугаш лагерьинге сээн ынак эжинни ажылдаар диди аа
ындыг бе ча чоор сен ажылдаар кжи ажылдаар ыйнаан
Путевку купила в Отчугаш
Чок иин каш дугаар сезоонун путевказын?
аноним
2 сезон
чок иин ам садып аар ыйнаан
Чге харлавайн тур сн?
чуну харыылаар ужурлуг кижи мн оойаай?
Чаращ:*мээн эжм кымдан артык***
Какое твое любимое место отдыха?