Ваш вопрос
анонимно
Дыка даа чараш эвес уругла др сен!!! Оон даа чараш уруглар бар чедин оо сэнден артык) сен ышкаш эвес аан чаннаар даа эвэс
Бар чувени чоп менче дыка ынчаан хомудаарын ол, оон даа артык уругже бижи даан, кижи бурузу ангы,кижи бурузу чаннаар чуве болгай сарыым